Ontario Professional Featherweight Rankings

Updated Oct. 24, 2022

1. TJ Laramie (12-5) – Windsor

2. Tariq Ismail (6-1) – Toronto

3. Kyle Nelson (13-5) – Hamilton

4. Adrian Vilaca (8-3) – Toronto

5. Matthew DiMarcantonio (12-8) – Niagara

6. Vladimir Kazbekov (7-4) – Toronto

7. Teshay Gouthro (6-1) – St. Catharines

8. Terry Lemaire (5-3) – Timmins

9. Mateo Vogel (7-2) – Ottawa

10. Michael Imperato (10-5) – Toronto