Ontario Professional Featherweight Rankings

Updated Aug. 17, 2021

1. TJ Laramie (12-4) – Windsor

2. Kyle Nelson (13-4) – Hamilton

3. Tariq Ismail (6-1) – Toronto

4. Adrian Vilaca (8-3) – Toronto

5. Matthew DiMarcantonio (12-8) – Niagara

6. Terry Lemaire (5-3) – Timmins

7. Mateo Vogel (5-2) – Ottawa

8. Michael Imperato (9-4) – Toronto

9. Mike McAloon (4-2) – Toronto

10. Tyler Wilson (6-4) – Kingston